Hallituksen tehtävät

Hallituksen jäsenten tehtävänkuvaukset

Puheenjohtaja (PRES)

 • toimii yhdistyksen virallisena edustajana alue- ja kansallisissa kokouksissa
 • kehittää, koordinoi ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa
 • huolehtii, että hallituksen jäsenet ja virkailijat saavat tehtäviinsä tarpeellisen valmennuksen
 • edustaa paikallisyhdistystä eli omaa kamariaan Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä ja alueellisessa yhteistyössä
 • johtaa kamarin kehitys- ja projektitoimintaa
 • huolehtii sääntöjen ja toimintaohjeiden lain- ja tarkoituksenmukaisuudesta
 • huolehtii yhdistyksen sisäisestä palkitsemisesta
 • kokoaa ja laatii yhdistyksen toimintakertomuksen kehitysjohtajien valmisteleman aineiston pohjalta toimintavuoden lopussa.

 

Tuleva puheenjohtaja (DP)

 • hoitaa puheenjohtajan ollessa estyneenä puheenjohtajan tehtäviä
 • valmistautuu puheenjohtajavuoteensa (seuraava vuosi) ja perehtyy kamarin toimintaperiaatteisiin
 • perehtyä kamarin materiaaliin ja ohjeistuksiin yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • työstää yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa kamarin strategista kehittämistä
 • työstää seuraavan vuoden toimintasuunnitelman raamit uudelle hallitukselle
 • valmentaa ja perehdyttää uuden hallituksen yhdessä tulevan IPP:n kanssa

 

Kehitysjohtajat (EVP1, EVP2, EVP3)

 • kehittää ja ohjaa toimintalohkonsa työskentelyä ja valvoo sen projektien edistymistä
 • laatii ehdotuksen lohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • laatii lohkonsa toimintakertomuksen vuoden lopussa
 • Yhteiskuntalohko (COM) käsittää yhdistyksen yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja vastaa siihen liittyvistä projekteista sekä jäsenten sisäisten ja ulkoisten liikesuhteiden sekä yhteistyökumppanisuhteiden kehittämisestä. Yhteiskuntalohkon toiminnan tavoitteena ovat mm. yhteiskunnan kehittäminen, vaikutusmahdollisuuksien oppiminen, taloudellisten olojen parantaminen sekä mahdollisuus kouliintua projektityöskentelyssä. Osallistumalla projektityöskentelyyn oppii mm. yhteistyötä elinkeinoelämän, yritysten, kuntien ja erilaisten järjestöjen välillä.
 • Yksilölohko (IND) keskittyy koulutustoimintaan erityisesti yksittäisen jäsenen kehittämiseen. Se sisältää kaikki henkilökohtaisen kehityksen alueet kattaen myös sosiaalisen, taloudellisen, fyysisen ja henkisen kehityksen. Yksilölohko vastaa myös uusien jäsenten ja koejäsenten perehdyttämisestä JC-toimintaan yhdessä DP:n kanssa.
 • Yhdistyslohko (LOM) vastaa erikseen sovittujen tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimii kamarissa tavoitteenaan pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena ja vireänä.

 

Sihteerin (SECY) tehtävänä on:

 • laatii ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat
 • huolehtii yhdistykselle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta ja arkistoinnista
 • huolehtii jäsenkantakorttien ajantasalla pitämisestä
 • varmistaa jäsentietojen oikeellisuuden M-Filesissä
 • huolehtii ilmoituksista yhdistysrekisteriin
 • huolehtii jäsentunnusten tilaamisesta
 • laatii ehdotuksen lohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • laatii lohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa
 • päivittää jokaisen tapahtuman jälkeen yhdistyksen jäsenten, senaattorien ja seuralaisten aktiivisuuskalenteria kunkin tapahtuman järjestäjän tai vastuuhenkilön ilmoituksesta.

 

Rahastonhoitaja (TREAS)

 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja raha- ym. varallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • huolehtii yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja -asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti
 • perii yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannatusmaksut
 • valmistelee talousarvioehdotuksen ja valvoo sen noudattamista.

 

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) 

 • laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
 • suunnittelee ja valvoo yhdistyksen jäsenpolitiikkaa sekä toimii jäsenvalintatoimikunnan puheenjohtajana
 • huolehtii palkintohakemusten laatimisesta
 • avustaa asiantuntemuksellaan puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä
 • avustaa uusien jäsenten perehdyttämisessä
 • laatii ehdotuksen lohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • laatia lohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa.

 

Tiedottaja (LIO)

 • hoitaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista tiedottamista
 • tiedottaa jäsenistölle merkittävistä hallituksen päätöksistä
 • vastaa jäsentiedotteen toimituksellisesta ja teknisestä toteutuksesta
 • tiedottaa jäsenistölle yhdistyksen ulkopuolisista JC-tapahtumista ja uutisista
 • pitää yllä tapahtumakalenteria yhdistyksen ja muista tärkeistä JC-tapahtumista
 • tiedottaa ulkopuolisille kamarin merkittävistä tapahtumista hallituksen päätösten mukaisesti
 • laatii ehdotuksen lohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • laatii lohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa.

 

Lisäksi hallitus voi kutsua henkilöitä muihin kamarivirkoihin, kuten webmasteriksi, brändivastaavaksi (BM) tai kansainvälisyysvastaavaksi (INT). Vaikka webmasteria ei muodollisesti valitakaan vaalikokouksessa, niin tästä virasta kiinnostuneet voivat esitellä teesejään vaalikokouksessa.