Lahden Nuorkauppakamari ry:n säännöt

Lahden Nuorkauppakamari ry
c/o Paimelantie 136, 17110 Kalliola

Voimassaolevat säännöt: 13.09.2022
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lahden Nuorkauppakamari ry ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki. Yhdistyksestä voidaan käyttää kansainvälistä nimitystä Junior Chamber Lahti. Yhdistyksen toimialue on Lahden talousalue.
2. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Junior Chamber International Inc. -nimisen kansainvälisen järjestön (jäljempänä JCI) kanssa ja Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (jäljempänä Keskusliitto) jäsenenä kehittää nuorten henkilöiden yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Tätä varten yhdistys antaa jäsenilleen tilaisuuden
1. kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen,
2. kehittää johtajaedellytyksiään osallistumalla yhdistyksentoimintaan ja sen tarjoamiin koulutuksiin,
3. osallistua aktiivisesti yhteiskunnan ja oman
yhdyskuntansataloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen,
4. antaa taloudellista valistusta yhteiskunnan muille jäsenille sekä
5. lisätä ymmärrystä ja yhteistyötä eri yhteiskuntaryhmien jakansojen kesken.Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota.Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
3. Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. antaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia yhdistyksenvastuullisissa tehtävissä sekä osallistua Keskusliiton ja JCI:n toimintaan,
2. järjestää kokouksia, kursseja, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä,
3. toteuttaa projekteja Keskusliiton suositusten ja ohjelmien ja paikallisten tarpeiden pohjalta sekä
4. edustaa jäseniään Keskusliitossa, suhteissa toimialueensaviranomaisiin ja muihin järjestöihin. Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja tilapäisesti harjoittaa ravitsemus- ja anniskelutoimintaa asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan, myydä mainos- ja ilmoitustilaa jäsenlehdessään ja -luettelossaan sekä digitaalisissa julkaisuissaan, harjoittaa muuta projektiluonteista varainhankintaa, kuten yhdistyksen toimintaa tukevien kannatustuotteiden ja julkaisujen myyntiä ja muuta siihen verrattavaa toimintaa.
4. Jäsenet
Yhdistykseen voi varsinaisena jäsenenä kuulua toiminta-alueella asuva tai toiminta-alueeseen jollain muulla tavalla sitoutunut henkilö, joka on kiinnostunut nuorkauppakamaritoiminnasta ja on alle 40-vuotias henkilö. Ilman erityistä syytä ei jäseneksi voida valita alle 20-vuotiasta henkilöä. Jäsenen on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa jäsen täyttää 40 vuotta. Poikkeuksena on edellisen puheenjohtajan virkaa hoitava ja ennen ko. toimivuotensa alkua 40 vuotta täyttänyt henkilö, jonka on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 41 vuotta.Yhdistyksen uudeksi jäseneksi eli koejäseneksi valitaan hallituksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 hyväksytyistä äänistä kannattaa.Koejäsenellä on noin vuosi koeaikaa, jonka jälkeen seuraavassa varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa vahvistetaan koejäsenvarsinaiseksi jäseneksi, mikäli koejäsen on toiminut yhdistyksensääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti. Koejäsenaikanaan jäsenellä on äänioikeutta lukuun ottamatta samat oikeudet ja velvoitteet kuin varsinaisella jäsenellä.Keskusliiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen valitaan suoraan varsinaiseksi jäseneksi ilman koeaikaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa.Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan kutsua kunniajäseneksi henkilö, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa edellämainituista ikärajoituksista poiketen. Kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita.Yhdistyksen uudeksi kannatusjäseneksi valitaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Kannatusjäsenenä voi olla myös juridinenhenkilö. Kannatusjäsenistä, luonnollisella henkilöllä ja oikeuskelpoisella yhteisöllä voi olla eri suuruiset jäsenmaksut.Koejäsen maksaa liittymismaksun sinä vuonna, jona hän tulee koejäseneksi. Tätä vuotta seuraavina vuosina hän maksaa jäsenmaksun,on hän sitten koejäsen tai varsinainen jäsen. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat vuotuisen jäsenmaksun, mutta kunniajäsen on vapaa jäsen- ja liittymismaksuista. Kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.
5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliitonjäsenyhdistykseen, on hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestä heti, mutta eroava jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.
6. Yhdistyksen kokoukset
Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain helmikuussa vuosikokoukseen ja lokakuussa vaalikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.Jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei hän ole suorittanut koko erääntynyttä jäsenmaksuaan yhdistykselle.Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjeellä tai sähköpostilla,joka lähetetään jokaiselle jäsenelle viimeistään seitsemän (7)vuorokautta ennen kokousta ja jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi (2)viikkoa ennen kokousta.Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineenavulla. Tällä tavalla osallistuvalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on läsnä-, puhe- ja äänioikeus. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisesta on yhdistyksen hallituksella.
7. Vaalikokous
Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:
1. päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajillemaksettavista palkkioista,
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,kehitysjohtajat ja muut hallituksen jäsenet,
3. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille 1-2varatoiminnantarkastajaa, ja
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta,
2. esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto,
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
4. vahvistetaan kuluvan vuoden strategiaan perustuva toimintasuunnitelma,
5. määrätään liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio,
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.
Kokousmenettely
Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksenperusteella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Kuitenkin päätökset, jotka koskeva jäseneksi kutsumista, tehdään aina suljetussa äänestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Valtakirjan käyttökokouksissa ja äänestyksissä ei ole sallittua.Kokouksessa toimitettavissa vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jolloin valituksi tulevat eniten ääniä saaneet.Poikkeuksina ovat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit, jossa ehdokkaan tullakseen valituksi on saatava yli puolet äänestyksessä hyväksytyistä äänistä. Jos yksi ehdokas saa ensimmäisellä kierroksella yli puolet äänistä, tulee hän valituksi. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta hyväksytyistä äänistä, kaksi (2)eniten ääniä saanutta jatkavat toiselle kierrokselle. Mikäli tällä kierroksella toinen ehdokkaista saa yli puolet äänistä, tulee hän valituksi. Mikäli kumpikaan ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan heidän kesken vielä toinen äänestys. mikäli silläkään kierroksella kumpikaan ehdokkaista ei saa yli puolta hyväksytyistä äänistä,voittaja arvotaan.
11. Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,1-5 kehitysjohtajaa sekä kolme muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on vaalikokousta seuraava toimintavuosi. Edellisen vuodenpuheenjohtaja on hallituksen jäsen ilman erillistä valintaa.Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainenjäsen. Henkilöä ei voida valita hallitukseen samaan tehtävään kuin kerran, paitsi perustellusta syystä.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa, paitsi jäsenehdotukset yhdistyksen kokoukselle ja jäsenen erottaminen, jossa tarvittava enemmistö on 3/4hallituksen koko jäsenmäärästä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
12. Hallituksen tehtävät
Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita.Hallituksen tehtävänä on mm:- Johtaa kamaria strategiaan pohjautuvan toimintasuunnitelmanmukaisesti- vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäinentyönjako,- valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävätasiat,- valmistella ja esitellä yhdistyksen toimintaohjeet yhdistyksenkokouksen vahvistettaviksi,- ohjata ja valvoa projektityöskentelyä,- nimittää keskuudestaan yhdistykselle varapuheenjohtajasta ja kehitysjohtajista yhteiskunta-, yksilö-, yhdistys- jakansainvälisten asioiden lohkonvetäjät- nimittää yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja ja tiedottaja,elleivät hallituksen jäsenet toimi kyseisissä tehtävissä- nimittää projektinjohtajat ym. tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista
13. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa.Hallituksen puheenjohtaja johtaa myös vuosi- ja vaalikokousta,mikäli muuta puheenjohtajaa ei ole kokoukselle valittu. Muissa sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, joihin ei kokouksessa valita muuta puheenjohtajaa hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta.Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti.Varapuheenjohtajan tehtävänä on perehtyä kamarintoimintaperiaatteisiin. Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä. Mikäli myös varapuheenjohtaja on estynyt, hoitaa puheenjohtajan tehtäviä kehitysjohtaja siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu.
14. Toimintalohkot
Yhdistyksen toimintaohjelmaansa ottamien projektien suunnittelu ja toteuttaminen suoritetaan hallituksen ohjeiden mukaan. Kehitysjohtajat ja varapuheenjohtaja ohjaavat ja koordinoivat toimintalohkojen toimintaa hallituksen vahvistaman työnjaonmukaisesti.
15. Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
16. Toiminnantarkastajat
Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja 1-2varatoiminnantarkastajaa, jotka tarkastavat yhdistyksen talouden ja hallinnon. Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
17. Toimintakertomus ja tilinpäätös
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksenhallituksen tulee viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta toimittaa toiminnantarkastajille yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätösliitteineen. Toiminnantarkastajien tulee kaksi viikkoa ennen vuosikokousta palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätöshallitukselle sekä samalla liittää niihintilintarkastuskertomuksensa.
18. Sääntöjen muuttaminen.
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotus esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3hyväksytyistä äänistä sitä kokouksessa kannattaa. Ennen kuin muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi, on Keskusliitonhallituksen hyväksyttävä se.
19. Yhdistyksen toimintaohje
Yhdistyksellä on toimintaohje, joka sisältää hallituksen ja virkailijoiden roolit, taloussäännön ja matkustussäännön.Toimintaohjeen hyväksyy erikseen yhdistyksen varsinaiset jäsenetvuosi- tai vaalikokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä.
20. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkaminen on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vaali-tai vuosikokous. Vähintään 2/3 hyväksytyistä äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksenvarojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoilla on pyrittävä tukemaan jotain Lahden elinkeinoelämälle hyödyllistä tarkoitusta.